การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*********************************************************************

cc2564

 

         ประกาศแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 แผน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปฏิทินการดำเนินการ

        1.แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับแผนบูรณาการ

        2.แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ/กิจกรรม

        3.Flowchart ต้นไม้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

        4.แบบฟอร์ม ก.8 สำหรับแตกตัวคูณ

        5.หลักเกณฑ์การพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่าย

             เล่มหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

             เล่มหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

             - ประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย (เพิ่มเติม)

 

*** ทั้งนี้ แบบฟอร์มอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยจะแจ้งให้นักวิจัยทราบอีกครั้งในภายหลัง