ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1030 2563