post

 

ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

******************************************

 

สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านคณะต้นสังกัด ภายในวันที่  5 มีนาคม พ.ศ. 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7