การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

*******************************************

http://www.ipthailand.go.th/th/home.html

patent final2

 

ตัวอย่างร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร http://www.ipthailand.go.th/th/patent-014.html

ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินท์ทางปัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์ม ทสป.01 ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์ม ทสป.02 ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ more>>>

ระบบสืบค้นสิทธิบัตร http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7