ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)

line

 1566375556200

1566375597792

 

 qrrcode

ดาวน์โหลดเอกสาร ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7