โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ ของ สกสว.

วันที่ 10 สิงหาคม 2562

........................................................................................................................

rdi pkru 10 aug 2019 4

 

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยายโดยวิทยากร

เอกสารประกอบการบรรยายของผู้อำนวยการ สวพ.

ตัวอย่างแผนงาน

ความเชื่อมโยงของแผนงาน

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7