การเสนอแผนงานวิจัยเพื่อยื่นคำของบประมาณประจำปี 2564 เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

 

 4 Platform

 

 

 

 • โครงสร้างเป้าหมายแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  1. สร้างคนและสถาบันความรู้
  2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน
  3. พัฒนาคุณภาพสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • แนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Strategic Platforms) 
  แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
  เป้าหมาย:
   พัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง
  ประกอบด้วย 6 โปรแกรม (Program/Theme)
  P1: ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้กำลังคนคุณภาพ (National Brain Power Ecosystem)
  P2: การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
  P3: การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/reskill)
  P4: AI for All
  P5: การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)
  P6: โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและการวิจัยพื้นฐาน
 • แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
  เป้าหมาย: มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่สำคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า
  ประกอบด้วย 3 โปรแกรม (Program/Theme)
  P7: โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิงแวดล้อม และการเกษตร
  P8: สังคมสูงวัย
  P9: สังคมคุณภาพและความมั่นคง
 • แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
  เป้าหมาย: ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  ประกอบด้วย 3 โปรแกรม (Program/Theme)
  P10: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New Economy)
  P11: การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)
  P12: โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality Infrastructure & Services: NQIS)
 • แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
  เป้าหมาย: กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม
  ประกอบด้วย 3 โปรแกรม (Program/Theme)
  P13: นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
  P14: ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ (Personalized Poverty Eradication/Accuracy Disparity)
  P15: เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City)
  P16: ปฏิรูประบบ อววน. (Reinventing Universities & Research Institutes)

 ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงานและสาขา (Sector) ดังนี้

 1. สาขาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม
 3. สาขาเศรษฐกิจฐานราก
 4. สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการจัดการชายแดนและความมั่นคง
 5. สาขาสิ่งแวดล้อม
 6. สาขาพลังงาน
 7. สาขาโครงสร้างประชากรกับสังคมสูงวัย
 8. สาขาคุณภาพสังคมไทย
 9. สาขาการท่องเที่ยว
 10. สาขาการแพทย์และสาธารณสุข
 11. สาขาการเกษตรสมัยใหม่
 12. สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
 13. สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 14. สาขาโลจิสติกส์
 15. สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล
 16. สาขาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและการพัฒนาภูมิภาค
 17. สาขาการปฏิรูปภาครัฐ
 18.  สาขาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

 

process update

ลักษณะและโครงสร้างการจัดทำแผนงาน

มีลักษณะเป็นแผนงานขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ชุดโครงการวิจัยต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน โดยดำเนินการวิจัยตั้งแต่ชุดโครงการวิจัยระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ก่อเกิดผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ ที่เห็นผลชัดเจน และสามารถต่อยอดไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ งบประมาณเสนอขอไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท การจัดสรรงบประมาณจะมีลักษณะเป็น block grant / Multi-year budgeting

 

แบบฟอร์มและเอกสารสำหรับดาวน์โหลด

หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ผ่านลิ้ง https://drive.google.com/drive/folders/1NA52gh3bVk-AHUeg2RdOOfApGOTLnDcw

 • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7