โครงการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย

 

“เทคนิคการเขียนบทความวิจัย และการเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ”

 

วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562

 

เอกสารประกอบการอบรม

 

pr1

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7