การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*********************************************************************

cc2564

             ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัยงบบูรณาการ (งบแผ่นดิน 2564) โดยบุคลากรผู้สนใจสามารถดำเนินการตามระยะเวลา ดังนี้

 

*** 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562  

นักวิจัยที่สนใจเสนอแผนงานบูรณาการจัดทำข้อเสนอในลักษณะภาพรวมแผนงานบูรณาการ

download(ร่าง) แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับแผนบูรณาการ” (โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้า)

ส่งผ่านอีเมลสถาบันวิจัยและพัฒนา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งชื่อหัวข้อ "ส่งข้อเสนอแผนบูรณาการ 2564 (full proposal) "

และส่งเอกสาร 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

*** 1 มิถุนายน - 30 สิงหาคม 2562

1. ประกาศแผนบูรณาการ
2. นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมแผนบูรณาการจัดทำหัวข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้แผนบูรณาการ

download “(ร่าง) แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ/กิจกรรม (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3)” (โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า)

 

*** พฤศจิกายน 2562

ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการ จัดส่ง “ข้อเสนอแผนงานบูรณาการ” และ “ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนฯ” ที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานคณะและส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น ก่อนนำส่ง วช.

 

*** พฤศจิกายน 2562

นำส่งข้อมูลแผนบูรณาการและข้อเสนอฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการ (Full Proposal) (สำหรับทุกเป้าหมาย)” เข้าระบบ NRMS

 

 

 ***หากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มหรือแจ้งระยะเวลาที่ชัดเจน ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งให้นักวิจัยทราบภายหลัง***

 

 2564

 

แบบฟอร์ม/เอกสารเพิ่มเติมประกอบการดำเนินการขอทุน

หมายเหตุ : เอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2563 หากหน่วยงานต้นสังกัดมีเอกสารอัพเดท ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะอัพเดทข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการ

icon0002     คู่มือ เอกสารแนบสรุปรายโครงการประกอบแผนงาน

icon0002     คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

icon0002     คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)

icon0002     แบบฟอร์มแตกตัวคูณค่าใช้จ่าย

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7