โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

****************************************************************

 

unnamed

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7