มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562

ณ ห้องมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จังหวัดนครราชสีมา

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ