ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2562

"สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2"

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ลิ้งเพิ่มเติม  http://www.phcon2019.tsu.ac.th/index.php

2nd National Public Health Research Conference 2019

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7