ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 

 

ขอเชิญบุคลากรในสถาบันของท่าน สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ "ดี" ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งดัชนีในฐานข้อมูลสากล ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เพิ่มเติม) โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่าฝึกอบรม อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และเฟสบุ๊ค : www.facebook.com/arm.red.94

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7