banner

 

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ทั้งนี้ ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษจากการผ่านการอบรมครั้งนี้ อีกด้วย  สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวเสาวนิต  วิงมูล โทร 044611221 ต่อ7301 หรือ 085-0238687

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://rdi.bru.ac.th/2018/archives/2349

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7