จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เว็บไซต์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

****************************************

Initial Review Timelin

1147428540         เอกสารนำส่งเพื่อเข้าคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วย

            -เอกสาร ETH1.1A

            -เอกสาร ETH2.1

            -เอกสาร ETH3.1

            -เอกสาร ETH4 // นำเข้าคณะกรรมการพิจารณาข้อความในเอกสาร โดยไม่ต้องเซ็นเอกสาร

**************************************************************************************************************************************

1147428540        คู่มือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

            -ดาวน์โหลดคู่มือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7