logo12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.

 ณ ห้อง 136 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

>>>>> ดาวน์โหลดประกาศ