full propersal1

 

 

ขอประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2563 อาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย โปรดศึกษารายละเอียดและดำเนินการจัดทำ “ข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal)” ตามแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในปีนี้ วช. และ สวทน. ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม (สวนช.) และในฐานะเจ้าภาพกำกับดูแลแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการเสนอขอรับทุนวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี แบ่งออกเป็น 4 เป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายที่ 1: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ 2: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 3: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
เป้าหมายที่ 4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

------------------------------------------------------------------------------

***ผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)***
เป้าหมายที่ 1 – 2 (รอบแรก)

>>>Download<<<

 

1147428540      แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal)

>>>>>  เป้าหมายที่ 1 – 3 แบบฟอร์มที่ต้องดำเนินการจัดทำ Full Proposal ประกอบด้วย
        1.ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการ จัดทำข้อเสนอในลักษณะภาพรวมแผนงานบูรณาการ ตามแบบฟอร์ม “แบบเสนอแผนบูรณาการ″ (โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้า)

        2.หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ) ทุกโครงการภายใต้แผนฯ จัดทำข้อเสนอฯ ตามแบบฟอร์ม "แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)" (โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า)

        3.กรณีโครงการย่อยที่อยู่ภายใต้ชุดโครงการ ให้จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม “แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ

 

>>>>>  เป้าหมายที่ 4 แบบฟอร์มที่ต้องดำเนินการจัดทำ Full Proposal ประกอบด้วย
       1.ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการ จัดทำข้อเสนอในลักษณะภาพรวมแผนงานบูรณาการ ตามแบบฟอร์ม“แบบเสนอแผนบูรณาการ″(โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้า)

       2.หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ) ทุกโครงการภายใต้แผนฯ จัดทำข้อเสนอฯ ตามแบบฟอร์ม " แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 " (โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า)

 

* ในกรณีที่ระบุว่ามี “มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง”(1) มีการใช้สัตว์ทดลอง (2) มีการวิจัยในมนุษย์ (3) มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และ (4) มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ขอให้จัดทำ  Template มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) ควบคู่กับการเขียน ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนฯ ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

------------------------------------------------------------------------------

1147428540    การจัดส่งข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full Proposal)
      1.ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการ จัดส่ง “ข้อเสนอแผนงานบูรณาการ” และ “ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนฯ(เย็บรวมกัน) และสำเนาเอกสารจำนวน 17 ชุด จัดส่งผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานคณะ และส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น ก่อนนำส่ง วช. ในลำดับต่อไป

      2.กำหนดนำส่งข้อมูลแผนบูรณาการและข้อเสนอฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการ (Full Proposal) (สำหรับทุกเป้าหมาย)” เข้าระบบ NRMS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2561

     3.พิมพ์เอกสารจากระบบ NRMS จำนวน 7 ชุด จัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ แบบฟอร์มอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง นักวิจัย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เวปไซต์ http://pkru.ac.th/research/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.062-352-2588

 

------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ในการเสนอของบบูรณาการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช. จากมติของสำนักงบประมาณร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไม่ให้นักวิจัยเสนอขอรายการ  "ค่าสาธารณูปโภคหรือค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน"

 

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มแตกตัวคูณค่าใช้จ่าย

 

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7