การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

*********************************************************************

 poster1

 

     ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในปีนี้ วช. และ สวทน. ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม (สวนช.) และในฐานะเจ้าภาพกำกับดูแลแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการเสนอขอรับทุนวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี แบ่งออกเป็น 4 เป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายที่ 1: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 2: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 3: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

เป้าหมายที่ 4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วิจัยและนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

นักวิจัยที่สนใจจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการในลักษณะแผนบูรณาการโดยจะต้องรวมกลุ่มจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการที่กำหนด โดยมีผู้อำนวยการแผนบูรณาการทำหน้าที่เขียนภาพรวมและความเชื่อมโยงของโครงการย่อยภายใต้แผนบูรณาการ และมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถส่งผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ทั้งนี้แผนบูรณาการ 1 แผนจะต้องประกอบด้วย 3 โครงการขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีลักษณะโครงการชุด/หรือเดี่ยวก็ได้ เพื่อเป็นการบูรณาการโครงการดังกล่าว

 

(สำหรับนักวิจัยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบ NRMS ต้องลงทะเบียนนักวิจัยที่ https://www.nrms.go.th ก่อนส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ)

 

 1147428540 ขั้นตอนการยื่นเสนอขอรับทุนวิจัยในแต่ละเป้าหมาย มีดังนี้

1) เป้าหมายที่ 1 และ 2 : แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) รายละเอียด ดังนี้

       1.1 แผนงานบูรณาการ (ชุดโครงการวิจัย) จัดทำตามแบบฟอร์ม “ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)”

       1.2 โครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ) จัดทำตามแบบฟอร์ม “แบบสรุปข้อเสนอโครงการ”

      1.3 เมื่อจัดทำแบบเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ ตามที่ระบุในข้อ 1.1 และ 1.2 เรียบร้อยแล้วให้ ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ ส่งไฟล์ข้อมูลมายัง e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยตั้งชื่อเรื่อง "แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563"   และจัดพิมพ์ “ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)” ข้อ 1.1 และ 1.2 (เย็บต่อกัน) จำนวน 10 ชุด นำส่งเอกสารข้อ 1.1 และ 1.2 พร้อมหน้าบันทึกข้อความ ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2561 ภายใน 16.30 น.

     1.4 หากผลการพิจารณา Concept Proposal "ผ่าน" สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งให้ผู้อำนวยการแผนบูรณาการและนักวิจัยจัดทำ Full Proposal ผ่าน “ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ภายในวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2561

                 เป้าหมายที่ 1 และ 2 เอกสารดังนี้

                    - แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนบูรณาการ (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2)

                       - แบบสรุปโครงการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2)

 

2) เป้าหมายที่ 3 และ 4

การจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 3 และ 4 : ยังไม่เปิดให้เสนอขอรับทุนวิจัยในช่วงเวลานี้ หากนักวิจัยประสงค์จะเสนอขอแผนงานบูรณาการ (ชุดโครงการวิจัย) ของทั้ง 2 เป้าหมายนี้ ขอให้เตรียมข้อมูล โดยนำส่งเอกสารดังนี้

   1147428540 เป้าหมายที่ 3 

                               จัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการ (Full proposal) ในลักษณะแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วยแผนบูรณาการ (ภาพรวม) และโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ) โดยเปิดรับทั้งแผนงานบูรณาการใหม่ และแผนงานบูรณาการต่อเนื่อง (ยกเว้นโครงการวิจัยเดี่ยวที่ได้รับอนุมัติต่อเนื่องจากปี 62 ขอให้ไปรวมเสนอในแผนงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง)

                         1.ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการ จัดทำข้อเสนอในลักษณะภาพรวมแผนงานบูรณาการ ตามแบบฟอร์ม (ร่าง) แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับแผนบูรณาการ”  (โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้า)

                         2.หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ) ทุกโครงการภายใต้แผนฯ จัดทำข้อเสนอฯ ตามแบบฟอร์ม“(ร่าง) แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ/กิจกรรม (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3)” (โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า)

                        - เอกสารแนบสรุปโครงการย่อย (สำหรับชุดโครงการ)

                              - มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่การใช้มาตรฐานการวิจัย)

1147428540    เป้าหมายที่ 4 

                         1.ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการ จัดทำข้อเสนอในลักษณะภาพรวมแผนงานบูรณาการ ตามแบบฟอร์ม (ร่าง) แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับแผนบูรณาการ”  (โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้า)

                         2.หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานบูรณาการ) ทุกโครงการภายใต้แผนฯ จัดทำข้อเสนอฯ ตามแบบฟอร์ม“(ร่าง) แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ-กิจกรรม (เป้า 4)"(โปรดเขียนเนื้อหาไม่เกิน 30 หน้า)

                   2.1 ส่งเอกสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

       2.2 ลงทะเบียนข้อเสนอ(Full proposal) ผ่าน “ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ประมาณวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2561

(หากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มหรือวันดำเนินการ จะแจ้งให้นักวิจัยทราบอีกครั้ง)

 

         3) อัตราและเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้ใช้เกณฑ์ค่าใช้จ่ายจากสำนักงบประมาณกำหนด เป็นหลัก 

 map

 

 

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการ

icon0002     คู่มือ เอกสารแนบสรุปรายโครงการประกอบแผนงาน

icon0002     คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

icon0002     แบบฟอร์มแตกตัวคูณค่าใช้จ่าย

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7