004

สืบเนื่องจากการประชุมเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้ ทุกมหาวิทยาลัยดำเนินการเขียนแผนพัฒนาพื้นที่ ภาคใต้ ใน 3 ประเด็นใหญ่ (Big Bang) ประกอบด้วย
1. เศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้น
a. Premium Otop
b. ผลไม้ประจำถิ่น
c. เกษตรสมัยใหม่
2. เศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้น
a. Palm Oil Innovation
b. Aquaculture & Seafood
c. Rubber Innovation
3. การท่องเที่ยวมูลค่าสูง มุ่งเน้น
a. Andaman Paradise ประกอบด้วย Hi-value, Medical, Gastronomy
b. Royal Gold Coast ประกอบด้วย Hi –value, Eco-friendly
c. Culture Tourism ประกอบด้วย Hi-value, Multi-culture
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์คณะประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ส่ง Concept paper (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) และจัดทำ powerpoint สรุปไม่เกิน 5 สไลด์

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังนี้

1. เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)

2. Template Powerpoint นำเสนอแผนพัฒนาภาคใต้ในรูปแบบโครงการวิจัย

 

และส่ง file มายัง e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกินเวลา 12.00 น.

เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการต่อไป

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7