ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ทำงานวิจัยเพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งได้ทำวิจัยในศาสตร์ต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบริการชุมชน และเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนมีการนำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนหรือการให้บริการวิชาการแก่สังคม และประกอบกับการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยในการประกันคุณภาพการศึกษา

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทำสัญญารับทุนอุดหนุนสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://research.pkru.ac.th/ เมนู เอกสารเผยแพร่ > แบบฟอร์ม > การรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีรายการเอกสารดังนี้

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยที่ได้จากแหล่งทุนภายนอก
  2. ข้อตกลงลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนกับหน่วยงานภายนอก โดยลงลายมือชื่อผู้รับทุนและนิติกรให้เรียบร้อย ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1:1000 จำนวน 2 ชุด โดยสถาบันวิจัยจะรับผิดชอบเสนอเฉพาะอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยลงนาม
  3. สัญญารับทุนของหน่วยงานภายนอก ลงนามในสัญญาให้เรียบร้อย โดยสถาบันวิจัยจะรับผิดชอบเสนอเฉพาะอธิการบดีลงนาม จำนวน 3 ชุด

นักวิจัยติดต่อรับสัญญาคืน ณ สถาบันวิจัยฯ

เอกสารเพิ่มเติม

004

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7