ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทำงานวิจัยเพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งได้ทำวิจัยในศาสตร์ต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบริการชุมชน และเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนมีการนำผลการวิจัยไปใช้ประกอบในการเรียนการสอนหรือการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ในสังกัดของท่าน เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 4/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ http://research.pkru.ac.th เมนูเอกสารเผยแพร่ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7621-1959 ต่อ 7410

banner rdi

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7