มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

Infographic มาตรการตรวจสอบการใชดลยพนจ

Infographic มาตรการปองกนการขดกนระหวางผลประ

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7