เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน.

ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน

ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- - - - - - - - - - - - - - -

head FF 2567 

 

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) กลุ่ม Basic Research ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   โดยเกณฑ์การพิจารณาต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย และต้องเป็นไปตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมาย (Objectives and Key Results: OKRs) ของมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์คณะประชาสัมพันธ์อาจารย์ผู้สนใจดังนี้

  1. ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565
  2. นักวิจัยนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด มายังสถาบันวิจัยฯ เพื่อส่งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองเบื้องต้น
  3. งบประมาณสำหรับแผนงานวิจัย ไม่เกินแผนงานละ 1,000,000 บาท และต้องมีโครงการย่อยไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
  4. งบประมาณสำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว ไม่เกินโครงการละ 400,000 บาท
  5. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องตั้งงบประมาณ ให้เหมาะสมกับโครงการวิจัย สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

           โดยงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย และค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน  โปรดศึกษาแบบฟอร์มการยื่นข้อเสนอแผนงานวิจัย
ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1sWuWHqcOY6ukHEPBsP-ymelHNk6CNZcn?usp=sharing

 

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7