Slide1

 

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครและคัดเลือก #นักวิจัยดีเด่น และ #นักวิจัยจากชุมชนดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

          บุคลากรผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก โดยกรอกข้อมูลตามแบบใบสมัครประกอบการพิจารณารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
และบุคลากรเสนอชื่อนักวิจัยจากชุมชนเข้ารับการคัดเลือก นักวิจัยจากชุมชนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563

         ทั้งนี้นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/n2j7N

         กำหนดให้จัดส่งเอกสารและแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานวิจัย จำนวน 14 ชุด โดยส่งผ่านความเห็นชอบจากคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลโล่พระราชทานในงานดังกล่าว

#RDIPKRU
#สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7