ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย"

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 ชั้น 4

อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จัดโดย สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

           สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก และนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามหลักมาตรฐานสากลและสามารถจำแนกประเภทงานวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมในมนุษย์ พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อปกป้องสิทธิ สวัสดิภาพของอาสาสมัคร

            โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ทั้งบุค8]ภายใน บุคคลภายนอก รวมทั้งนักศึกษา
รายละเอียดดังแนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำนักงานจริยธรรมการการวิจัยในมนุษย์

 

ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7