2

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 1 – 6 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่

ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

2

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7