2

 

ประกาศรับสมัครนักวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

********************************************************

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง เกณฑ์พิจารณาการจัดสรรทุนวิจัยและการเบิกจ่ายทุนวิจัย

แบบฟอร์มการสมัครทุนวิจัย.doc

รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ PKRU MOOC.pdf

รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ PKRU MOOC.doc

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7