การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน"

55555555

       ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน" (The 7th NEU National and International Conference 2020 (NEUNIC 2020): "Learning Innovation for Community Development") ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเผยแพร่องค์ความรุ้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาทั้งระดับชาติและนานานชาติ

       ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ

1. ผลงานวิจัยของอาจารย์นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุม เสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน

3. บทความที่ได้รับการพิจารณาเป็นบทความดีเด่น จะถูกนำไปลงในวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. บทความรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. ขอบข่ายของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระระดับชาติให้อยู่ใน 6 กลุ่มต่อไปนี้ 

     (1) ด้านการศึกษา (ED) เช่น การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวัด และการประเมินผลการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา

     (2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) เช่น พยาบาลศาสตร์แพทย์ศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ 

     (3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) เช่น วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

     (4) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS) เช่น นิติศาสตร์ศิลปศาสตร์รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิเทศศาสตร์

     (5) ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE) เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยวและ โรงแรม และเศรษฐศาสตร์

     (6) ด้านเกษตรกรรมและประมง (AF)

    ระดับนานาชาติ(International Conference (IC) จำแนกสาขาดังนี้

1) Education (Education Administration, Curriculum and Teaching Development, Educational Evaluation,or Educational Innovation)

2) Health Sciences ( Nursing, Medicine, Public Health, Pharmacy, or Associated Medical Sciences)

3) Science and Technology (Science, Engineering, Computer and Technological Information) 

4) Humanities and Social Sciences (Law, Arts, Social Sciences, Public Administration, or Communication Arts)

5) Business and Economics ( Business Administration, Hotel and Tourism Management, or Economics) 6) Agriculture and Fisheries

       Deadline submission: ลงทะเบียนกรณีส่งผลงานก่อน ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2563 

      ระดับชาติ: ส่งผลงานถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 

      ระดับนานาชาติ: ส่งผลงานถึงวันที่ 10 เมษายน 2563

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://neunic2020.neu.ac.th/

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7