ประชาสัมพันธ์การปนะชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

 

999999

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มีภาระกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและภารกิจร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จึงมีการจัดงานประชุมวิชาการร่วมกันในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง โดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ประเภทของการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ แบ่งเป็น 3 ส่วน

1)   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ผู้นำเสนอ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา)

-    การนำเสนอในภาคบรรยาย (Oral presentation)

-    การนำเสนอในภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

หมายเหตุในระดับนานาชาติ จะให้ทางคณะเป็นผู้จัดงานร่วมโดยจัดเป็น special topic

2)   การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

-    การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับบุคคลทั่วไป

-    การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา

3) นิทรรศการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง และหน่วยงานภาคี)

>> การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียน  [คลิกที่นี่]

>> ตารางการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral) - ระดับชาติ  

>> ตารางการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster) - ระดับชาติ

>> กำหนดการงานประชุมวิชาการ RMUTCON 2019 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.ค. 62
(*** พิธีปิดงานประชุม วันที่ 26 ก.ค. 62 เลื่อนกำหนดการออกไปเป็นเวลา 16.00 น.)

>> โปรแกรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ในวันที่ 25 ก.ค. 62

ประมวลภาพ [Scan here]

RMUTCON 2019

https://joo.gl/LnaLLg

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7