ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ

513

 

           ด้วย  WorldPsychiatric Association (WPA) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 20 ของ World (20 th WPA Congress of Psychiatry) Theme : Psychiatry in aTroubled World ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563 ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร   เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต จิตเวช และงานอื่นที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดใหม่ๆ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีระดับสากล โดยประชุมดังกล่าวกรมสุขภาพจิตได้จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19  ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมมอบรางวัลสุขภาพจิตดีเด่น การบรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิชาการภาคภาษาไทยทั้งในรูปแบบต่างๆ พร้อมการแสดงผลงานนิทรรศการสุขภาพจิตไทย  กรมสุขภาพจิต จึงขอประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 

          ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20 th WPA Congress of Psychiatry โดยมีค่าลงทะเบียนคนไทย คือ จิตแพทย์ (ประมาณ8,000 บาท) แพทย์ทั่วไปและวิชาชีพอื่นๆ (ประมาณ4,000 บาท)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://wcp-congress.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

โทร : 0 2590 8254 หรือ 0 2590 8177

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7