ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์"

สวสพ33

       สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นที่ยอมรับโดยสากลว่าการเลี้ยงและใช้สัตว์  เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การฝึกทักษะ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ทั้งนี้ การนำสัตว์ทดลองมาใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน และงานผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้อง  กับหลักจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หลักการสากล (3Rs - Replacement, Reduction, Refinement) และมาตรฐานสากล จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น รวมทั้ง วิชาการทางสถิตินับเป็นหลักสำคัญหนึ่งในการทำวิจัย ทั้งการวางแผนการทดลองและการกำหนดขนาดตัวอย่างการใช้หลักการทางสถิติในการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญมาก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ชีวิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับและสามารถอ้างอิงได้ทั้งในและต่างประเทศ 

     สพสว. วช. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” (Statistics and Research Designs Using Animals) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และเพื่อให้บุคลากรด้านการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ วช. โดย สพสว. จึงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๔ วัน

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ใช้สัตว์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมาตรฐานสากล

๒. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทดลองและการกำหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง

๓.  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่ได้มีการนำมาใช้ในการวิจัย

Ø รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๓

Ø รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

      ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๐๙ ชั้น ๕ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัด) ส่งใบตอบรับเข้าร่วมการอบรม ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7