ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)

มรบ

       ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021)เทคโนโลยีแห่งความสุข "Happyness Technology" วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงคืเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและปลงานวิชาการ เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ตลอดจนเผยแพร่ ความรุ้สู่สังคมทั้งในแวดวงวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป ดดยท่านสามารถนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) หรือนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Preaentation)

      ในการนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021) เทคโนโลยีแห่งความสุข "Happyness Technology" โดยสอบถามรายละเอียดที่ https://www.ubru.ac.th/index1.html

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7