การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7”

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

หัวข้อการประชุม เรื่อง การบริหารการศึกษายุคดิจิตอล: ออนไลน์-ออฟไลน์

Educationl Administration in Digital Era: Online-Offline

ภาพ ราชภฏศรสะเกษ

               ด้วยสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่   7 " ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การบริหารการศึกษายุคดิจิตอล : ออนไลน์-ออฟไลน์   โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมีการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยของบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษา แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 1) ด้านการศึกษา 2)ด้านสังคมศาสตร์และการเมืองการปกครอง 3)ด้านบริหารธุรกิจ และ 4)ด้านการจัดการความรู้จากงานประจำสู้งานวิจัย (R2R) ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ. ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนทื อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

                   ในการนี้ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ โยส่งผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้า แล้วส่งบทความฉบับเต็ม และไฟล์ใส่ CD จำนวน 1 ชุด 

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0 4561 7982 โทรสาร 0 4564 3607 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือส่งทางออนไลน์ : https://sites.google.com/view/sskruconference7

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7