ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

TNI Journal of Engineering and Technology

โลโก TNI

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยสามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thain Journals Online system (ThaiJo) ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalBA ซึ่งวารสารเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และมีการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน (รับต้นฉบับถึงเดือนมีนาคม) และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (รับต้นฉบับถึงเดือนกันยายน) ขอบเขตสาขาวิชาที่เปิดรับ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย

- สามารถส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์ของวารสาร : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal

บทความที่ตีพิมพ์ จะได้รับการเผยแพร่รูปแบบวารสารออนไลน์ E-ISSN 2672-9989 (Online) ทางเว็บไซต์ Thaijo

ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท (ชำระเมื่อผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการและมีการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา)

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่

กองบรรณาะิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น :บริหารธุรกิจและภาษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2763-2704

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7