ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา

TNI Journal of Business Administration and Languages

โลโก TNI

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น:บริหารธุรกิจและภาษา โดยสามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thain Journals Online system (ThaiJo) ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalBA ซึ่งวารสารเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และมีการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ขอบเขตสาขาวิชาที่เปิดรับ สาขาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่

กองบรรณาะิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น :บริหารธุรกิจและภาษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2763-2704

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7