สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด

TEQ

ขอเชิญพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น

สมัครเข้ารับคัดเลือก เพื่อรับรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2563 

รางวัลดีเด่น 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาทและเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 10,000 บาทและเกียรติบัตร

              สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งในการดำเนินงานเพื่อให้การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สพสว. วช. จึงได้ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด จัดให้มี “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานเลี้ยงสัตว์ฯที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการหรือ คกส. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์ฯ โดยส่งเสริมและพัฒนาพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

             ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล เพื่อคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยที่สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดในกฎกระทรวงให้หมายรวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง และสัตว์จากธรรมชาติที่มีการนำมาเลี้ยงและใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวง ในปีนี้ สพสว. วช. จึงร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด จัดให้มี “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น หน่วยงานและคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับรางวัล         

รับทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่

 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ของสถานที่ดำเนินการ(คกส.)ของหน่วยงานหรือสถาบันที่ท่านสังกัด

รายละเอียดรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2563 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://labanimals.nrct.go.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สพสว. วช.

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 624 หรือ 0 2579 0388, 0 2579 8751 

อีเมล์ : labanimals.nrct.go.th

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7