ชวนส่งบทความแบบออนไลน์ สำหรับงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จนทรเกษม

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ"ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" (6th Rajabhat University National and International Research & Academic conferrence : RUNIRAC) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกาามาหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพนั้น

         ผู้ใดสนใจสามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย หรือสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือที่ Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7