ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สค

          การประชุมววิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 ได้เปิดรับบทความวิชาการหรือบทสรุปงานวิจัยที่มีเนื้อหาและแนวคิดสอดคล้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ รวมไปถึงผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัมนาด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอ ภายในวันที่ 15 มีนาคม2563

          สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เข้าประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 และดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  : http://www.dwf.go.th/ หมวด"ข่าวประชาสัมพันธ์"

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7