สร.มก

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรื ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในแ ละภายนอกประเทศ มีกำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนกุมพาพันธ์-กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 รายการประกอบด้วย [รายละเอียดเพิ่มเติม เข้าถึงได้ที่ http://www.psaku.org/pages/conference]

 

การนี้ สมาคม ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความวิชาการและวิจัยร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารข้างต้น โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ www.facebook.com/Political.Science.Association.Ku

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7