ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรม โดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย

สสว

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยดังนี้ 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติกการวิจัยเชิงคุณภาพ วัมที่ 25-26-27 มีนาคม 2563(3วัน)

2.เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 2-3 เมษายน 2563 (2วัน)

3.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม(MiXED METHOD) วันที่ 21-22 เมษายน 2563 (2วัน)

4.การวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 28-29-30 เมษายน 2563 (3วัน)

โดยอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี  บรรยายโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมทุกหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ใน website ของสมาคม "สมาคมส่งเสริมการวิจัย"

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7