คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

pageHeaderLogoImage en US

**********************************************

                       ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผู้ประสงค์ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเขียนบทความได้ที่ QR Code และส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยทางอีเมล j.techandinno.uru.ac.th

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7