มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร

*************************************************************************************************************

 

                      ด้วยสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จำนวน 9 หลักสูตร หากบุคลากรมีความสนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาและลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.drmanage.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางนันทวัณย์ ธรรมปริพัตรา หมายเลขโทรศัพท์ 087 504 5068 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7