wc

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา :

บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

 

              สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ให้มีมาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ตามความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน การสร้างคุณภาพชีวิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง MR214 - MR217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดังนี้

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 


จัดส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการจัดกิจกรรม ภายในเวลา 11.00 น. 

กิจกรรมแบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติตามกลุ่มเรื่อง ขอให้ทีมนักประดิษฐ์เตรียมไฟล์นำเสนอผลงานนวัตกรรมเรื่องละไม่เกิน 3 นาที
ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดของท่าน 

ลงทะเบียนบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา
https://l.nrct.go.th/2tI0WBu
 
thumbqr code rinudom63
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
โทรศัพท์ 0-2579-1370 ถึง 9 ต่อ 516, 530, 517 
โทรสาร 0-2579-0109, 0-2579-0455
 
  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7