ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ อาคารพิบูลย์วิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก

**********************************************************************************

banner pbr2020

 

กำหนดการส่งบทความ

กิจกรรมระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper 25 พฤศจิกายน 2562
2. ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper 10 มกราคม 2563
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper ภายใน 17 มกราคม 2563
4. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน 13 – 20 มกราคม 2563
5. ประกาศผลการพิจารณา 21 มกราคม 2563
6. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 12 กุมภาพันธ์ 2563

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.psru.ac.th/PBR2020/

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7