ประกาศขยายเวลาการเปิดรับบทความ

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

เรื่อง "การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ"

 

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, จังหวัดนนทบุรี

 

poster

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ird.stou.ac.th/stouconference/?fbclid=IwAR21pILCsF6WKGV8_VhIyn7lRVl9_1AG-tMcMCZX9ZlHJkykoeIGj6rCTSU

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7