การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15”

*************************************

10 5 2562 14 43 44 1

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้โดยส่งแบบตอบรับได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสารหมายเลข 077-913341 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019/

 

ดาวน์โหลด กำหนดการและแบบตอบรับ

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7