JTL V2N2

 

        ด้วยวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ได้เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในเล่มปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม– ธันวาคม ๒๕๖๒ ในการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง กับ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงขอประชาสัมพันธ์ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถส่งบทความเพื่อเผยแพร่มาที่กองบรรณาธิการวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ผ่านทางระบบ submissions ที่www.http://jtl.siamtechno.ac.th

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7