ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น

ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าของจังหวัดราชบุรี

(Pre-feasibility Study)

***************************************************

กำหนดยื่นข้อเสนอ ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7