มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น ประจำปี 2563

poster

 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายประชาชื่น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถสงทะเบียนอออนไลน์เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7