สนช. สร้างเครือข่าย AGTECH.AI เพื่อเชื่อมโยงบุคคลากร

ผู้มีองค์ความรู้ในการพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกสำหรับภาคเกษตรไทย

*****************************************************

ai

         ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ(AI) เริ่มมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในทุกวงการ เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง คิด วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนได้ จึงช่วยแก้ปัญหาที่เคยยุ่งยาก ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้เพื่อพลิกโฉมการเกษตรของประเทศไทย (Agriculture Transformation) สร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่มีการใช้ Deep Tech และสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเติบโตของสตาร์ทอัพ

         ดังนั้น สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center: ABC center) จึงริเริ่มการจัดงานสัมมนาและสร้างเครือข่าย “AgTech.AI Connect” ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 19.30 น. ณ Auditorium District C, True Digital Park ชั้น 6 สถานี BTS ปุณณวิถี

          ขอเรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยี (System Integrator) สตาร์ทอัพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech.AI Connect” ตามสถานที่ วัน-เวลา ดังกล่าวข้างต้น

           ในงานนี้ท่านจะได้คำตอบว่า AI จะเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาภาคการเกษตรเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำเกษตรกรรมของประเทศได้อย่างไร โดยเป็นการนําเสนอ ความเป็นไปได้ของการสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ AI ในภาคการเกษตรในระดับโลกและประเทศไทย การลงทุนด้าน AI และ ตัวอย่างการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรด้วย AI ให้ประสบความสําเร็จ ร่วมกับการนําเสนอผลงานวิจัยและพัฒนา การแสดงโปสเตอร์งานวิจัยและธุรกิจการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการเกษตร ร่วมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดกลไกที่เหมาะสมในการส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านเอไอในการเกษตรอันก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/CK3oVGE1A18zH13c8 หรือ สแกน QR code โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (สํานักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โดยจะส่ง E-mail แจ้งกลับภายในวันที่ 8 กันยายน 2562)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552 (ทินวัฒน์)

#NIA #ABCcenter #AgTech #AIConnect #สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7